AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aytaş Kimya  tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla
hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Veri sorumlusu tarafından ofis giriş-çıkışlarında ve ortak alanlarda görüntü kaydı alınmaktadır. Bu belirtilen görüntü kaydı
ziyaretçinin kişisel verilerinin işlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması kaydıyla fiziki mekân güvenliğinin
sağlanması amacı ile işlenmektedir.
Hizmet Alan Kişi ve Potansiyel Hizmet Alıcısının kişisel verileri ise; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş
faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması
faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Söz konusu kişisel verileri “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla, ofis içerisinde bulunan
güvenlik kamerası vasıtası ile işlenmektedir.
Ziyaretçi ile ilgili kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine
dayanarak, otomatik yöntemle,
Hizmet alan kişi ve potansiyel hizmet alıcısı kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-a, m.5/II-c ve m.5/IIf gereği “Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan
yöntemlerle işlenmektedir.
Fiziksel mekân güvenliğinin temini için alınan görüntü kayıtları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle, kamera çekimi ile işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili
kolluk kuvvetlerine, hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

5. KVKK m.11 Gereği Uyarınca Haklarınız
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları 6698 sayılı Kanunun 11.maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13.
maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle
aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir.
Veri sorumlusu tarafından, ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular en kısa sürece ve en geç 30 gün içerisinde
cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.